Starters en spelletjes

voor groep 1/2
klik hier voor alle groepen

Plankenkoorts (alle leeftijden)

Bouw en sloop met Kapla en Papla

plankenkoorts download werkinformatie

benodigdheden: kapla en papla

Haaibaai

Haaibaai is een spelconcept. Het idee is heel eenvoudig. Er zijn kaartjes met sommen en kaartjes met antwoorden van sommen. Elk antwoord hoeft maar één keer voor te komen, de sommen kunnen vaker voorkomen. De spelers schudden de sommen en leggen die op een stapel met de sommen naar beneden. De kaartjes met de antwoorden leggen ze open op tafel en ze zorgen dat iedereen er goed bij kan. Speler 1 draait nu het bovenste kaartje van de stapel open. Iedereen ziet de som. De bedoeling is om nu als eerste zo snel mogelijk op het kaartje op tafel met het goede antwoord te slaan én het antwoord hierbij te roepen. Wie het eerste is én het antwoord goed heeft, krijgt het sommenkaartje (dus niet het antwoordenkaartje). Speler 2 draait nu een kaartje om en hetzelfde gebeurt weer. Als iemand op een verkeerd antwoord slaat, is de beurt voorbij en mag hij de volgende beurt weer meedoen. Het spel is afgelopen als alle sommenkaartjes op zijn. Wie de meeste sommenkaartjes heeft, wint het spel.

Haaibaai tellen en structureren tot en met 10

Bij deze variant van Haaibaai gaat het erom wie aan het eind van het spel de meeste kaartjes heeft. De beginvoorwaarden zijn:

 • Kunnen tellen tot en met 10.
 • Getalsymbolen tot en met 10 herkennen.

Er zijn verschillende varianten mogelijk t.w. met getalkaartjes, met eurokaartjes en smileykaartjes.

De kinderen leren:

 • Tellen van hoeveelheden tot en met 10
 • Hoeveelheden in één keer te overzien zonder te tellen
 • Verkort te tellen tot en met 10 en gebruik te maken van de vijf- en tienstructuur
 • Getalsymbolen tot en met 10 te herkennen en te kunnen koppelen aan hoeveelheden

haaibaai speluitleg tot 10

haaibaai smileykaartjes

haaibaai getalkaartjes

haaibaai eurokaartjes

Haaibaai tellen en structureren tot en met 20

Bij deze variant Haaibaai gaat het erom wie aan het eind van het spel de meeste kaartjes heeft. De beginvoorwaarden zijn:

 • Kunnen tellen tot en met 2o.
 • Getalsymbolen tot en met 20 herkennen.

Er zijn verschillende varianten mogelijk t.w. met getalkaartjes, met eurokaartjes en smileykaartjes.

De kinderen leren:

 • Tellen van hoeveelheden tot en met 20
 • Hoeveelheden in één keer te overzien zonder tellen
 • Verkort te tellen en gebruik te maken van de vijf- en tienstructuur
 • Getalsymbolen tot en met 20 te herkennen en te kunnen koppelen aan hoeveelheden

Haaibaai speluitleg tot 20

Haaibaai kopieerkaartjes 3 varianten

Welke hoort erbij

Bij het spel ‘Welke hoort erbij?’  gaat het om het onderscheiden van figuren op vorm en kleur. Kinderen hoeven in principe geen beginvoorwaarden te hebben hoewel het voor het uitleggen handig is als kinderen de namen van kleuren en van de meetkundige figuren (driehoek, rechthoek, vierkant, cirkel, ovaal) kennen, maar die kunnen ze ook juist tijdens het spel leren.

De kinderen leren:

 • Onderscheiden van figuren op vorm en kleur;
 • Namen en kenmerken van meetkundige figuren leren: driehoek, rechthoek, vierkant, cirkel, ovaal;
 • Leren/oefenen van de kleuren: rood, blauw, geel, groen, paars;
 • Redeneren op basis van overeenkomsten en verschillen bij figuren die verschillen van vorm en kleur.

welke hoort erbij speluitleg van SLO en welke hoort erbij Volgens Bartjens

welke hoort erbij geel kopieerblad

welke hoort erbij groen kopieerblad

vormenspel 1 en bijbehorend kopieerblad 2

Alle tien gezien!

Alle tien gezien! heeft weinig spelregels en is het beste uit te leggen door het meteen te spelen. In dit spel oefenen de kinderen de volgorde van de getallen in de getallenrij tot en met 10. Dit hoort bij de leerstof eind groep 2, begin groep 3.

 

Rekeninhouden

 • Herkennen en benoemen van de getalsymbolen tot en met 10;

 • Oefenen van de volgorde van de getallen in de getallenrij tot en met 10;

 • Redeneren over handige oplossingsmanieren.

Alle tien gezien! uitleg spel

Alle tien gezien! voor de leraar

Alle tien gezien! voor de leerling

Alle tien gezien! kopieerbladen

 

Muizenrace (peilingspel)

 

Muizenrace kan meteen gespeeld worden; het spel is eenvoudig uit te leggen. Muizenrace past bij de rekenontwikkeling van kinderen in de loop van groep 1.

Belangrijk is wel dat voordat het spelletje begint de spelers de 10 blokjes verdelen in twee ongelijke groepjes ‘kaasblokjes’. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren, hoe maakt niet uit. De twee groepjes horen niet bij een van de racebanen van de muizen, maar liggen wel aan het eind van de baan.

 

Rekeninhouden

 • Opzeggen van de telrij t/m 6;

 • Tellen van stippen op de dobbelsteen t/m 6;

 • Vergelijken en/of ordenen meer, minder, meeste, minste, evenveel t/m 10;

 • Verkort tellen met behulp van de dobbelsteenstructuur t/m 6.

muizenrace uitleg

muizenrace voor de leraar

muizenrace voor de leerling – doelen

muizenrace kopieerblad

 

Als peilingspelletje

Muizenrace kan gebruikt worden als peilingspelletje om te kijken in welke mate de leerling aspecten van getalbegrip beheerst, hoe hij denkt en redeneert. Hieronder enkel suggesties voor de leerkracht als interventie en een observatieformulier. Voor meer informatie over peilingspelletjes zie de site van SLO.  Met de spelletjes komen de verschillende deelaspecten van getalbegrip in samenhang aan de orde. Hierdoor kun je in korte tijd nagaan in welke mate de leerling deze deelaspecten beheerst, maar ook samenhangend getal-begrip heeft. Je kan binnen het spel variëren en het spel makkelijker of moeilijker maken om het aan het niveau van het kind aan te passen. Gebruik bij de uitleg van het spel zo min mogelijk woorden. Start zo snel mogelijk met spelen.

Download alle deelaspecten van de peilingspelletjes op een rijtje.

muizenrace interventies bij verschillende situaties

muizenrace observatieformulier

Wie het meeste gooit (peilingspel)

‘Wie het meeste gooit’ stelt elementaire aspecten van getalbegrip aan de orde. Centraal staat het inzicht in en het oefenen van het vergelijken van twee kleine hoeveelheden. Gebruik bij de uitleg van het spel zo min mogelijk woorden. Start zo snel mogelijk met spelen. 

Variant a: wie het meeste gooit a speluitleg, observatiepunten en interventies en observatieformulier.

Variant b: wie het meeste gooit b speluitleg , observatiepunten en interventies en observatieformulier.

Download alle deelaspecten van de peilingspelletjes op een rijtje.

Ik kan toveren (peilingspel)

Bij dit spel gaat het er vooral om dat kinderen zich een voorstelling van aantallen kunnen maken. Oók als die aantallen niet zichtbaar meer zijn. Op basis van deze kennis voeren de leerlingen eenvoudige splits- en aftrekprobleempjes uit. Als kinderen hier moeite mee hebben, is het belangrijk dat je eerst met kleine hoeveelheden werkt. Bij dit spel laat je kinderen onder woorden brengen hoe ze ‘rekenen’. Kinderen moeten begrijpen hoe je kunt bepalen hoeveel blokjes niet zichtbaar zijn. Maar het is voldoende als ze dit met kleine aantallen tot en met zes kunnen.

Ik kan toveren speluitleg, observatieformulier en vragen en interventies.

Download alle deelaspecten van de peilingspelletjes op een rijtje.

Memoryspel (peilingspel)

De nadruk bij het Memoryspel ligt op het verkort tellen en het gebruik maken van de vijfstructuur en de dubbelstructuur. Ook oefent de leerling het koppelen van getalsymbolen aan hoeveelheden. Als je dit spel speelt, kijk dan van te voren goed welke kaartjes je in het spel wilt gebruiken. Als kinderen nog niet alle getalsymbolen kennen, kan dat het spel belemmeren. Neem in dat geval niet te veel (nieuwe) kaartjes. 

De variant ‘vergelijken van hoeveelheden’ geeft je de mogelijkheid het handig tellen met behulp van de vijf- structuur en de dubbelstructuur expliciet te bespreken. De spelers zoeken de kaartjes met dubbelstructuur en vijfstructuur bij elkaar. Hierbij zijn weer verschillende strategieën mogelijk. De variant met twee hoeveelheden doet ook een beroep op ‘je iets voorstellen’. Komen kinderen niet zelf met een oplossing? Geef dan zelf het voorbeeld. Zo maken ze op een leuke manier kennis met mogelijke oplossingsmethoden.

Memoryspel spelbeschrijving, observatiepunten en interventies en observatieformulier .

Memoryspel kopieerbladen: blauwe kaartjes met vijfstructuurniet-gekleurde kaartjes met vijfstructuur, rode kaartjes met dubbelstructuur en kaartjes met getalsymbolen.

Download alle deelaspecten van de peilingspelletjes op een rijtje.

Op een rijtje (peilingspel)

Dit spel richt zich vooral op de volgorde van aantallen en getallen. Bij aantallen gaat het steeds om één meer/ minder. Bij de getalsymbolen gaat het om de volgorde in de getallenrij.

 • Bij het op volgorde leggen van de kaartjes met hoeveelheden zijn de hoeveelheden gestructureerd volgens de vijfstructuur. Bespreek heel bewust met de leerling hoe je de hoeveelheden snel kunt vaststellen en vergelijken. Bij hoeveelheden boven vijf neem je eerst één rijtje van vijf en van daaruit tel je verder. Kleinere hoeveelheden kan de leerling wellicht in één keer overzien.
 • Gebruik je de kaartjes met getalsymbolen? Dan moet de leerling gebruik maken van de telrij, zowel heen als terug. Hij moet de getalsymbolen herkennen en koppelen aan telwoorden. Daarna moet hij de kaartjes in de goede volgorde plaatsen.
 • Als beide spellen te moeilijk zijn, speel dan eerst de open variant. Hierbij laat je de leerlingen de kaartjes eerst gewoon in volgorde van klein naar groot leggen.
 • Er is nog een variant op dit spel. Je speelt het met ‘dichte’ kaartjes maar je werkt vanaf één kant.

 

Op een rijtje spelbeschrijving, observatiepunten en interventies en observatieformulier.

Op een rijtje kopieerbladen:  blauwe kaartjes met vijfstructuur, niet-gekleurde kaartjes met vijfstructuur en kaartjes met getalsymbolen.

Download alle deelaspecten van de peilingspelletjes op een rijtje.

Verantwoording

Op deze website is verschillende informatie verzameld met als doel het rekenonderwijs vanaf de basis (groep 1/2) zo efficiënt en effectief mogelijk te verzorgen. Het is opgezet vanuit het oogpunt informatie te clusteren. Veel informatie komt vooral uit:

Raadpleeg deze boeken en/of websites voor meer informatie! Veel lesideeën en projecten komen van sites van het Freudenthal Instituut als rekenweb, spelhoek en speciaal rekenen