terug

Tussendoelen per domein groep 6 t/m 8 inclusief concretisering referentieniveau 1S

De tussendoelen geven een doorlopende leerlijn voor rekenen/wiskunde in het primair onderwijs van groep 2 tot en met 8, uitkomend op streefniveau 1S. De doelen per leerjaar zijn richtinggevend, niet verplichtend. Natuurlijk zijn er andere indelingen mogelijk.

Hoe kunnen de tussendoelen gebruikt worden in de praktijk? Enkele voorbeelden:

  • Voor leraren en teams die met een reken-wiskundemethode werken kunnen de doelen fungeren als een soort vinger aan de pols: in hoeverre hebben welke leerlingen deze doelen bereikt, en moeten we nog extra ondersteuning bieden? Zijn er hiaten, moeten we ergens meer aandacht aan besteden?
  • Voor leraren en scholen die los(ser) van de methode willen werken en meer vanuit doelen werken, geven de doelen richting. Aan welke doelen zijn de leerlingen toe en welke activiteiten en materialen passen hierbij? Hoe kunnen we deze doelen met de leerlingen bespreken? De stippellijnen tussen de leerjaren benadrukken dat er geen echte grenzen zijn.

Horizontaal is een doorlopende lijn te zien van doelen per domein voor de leerjaren 6 t/m 8. Binnen het domein is een verdere indeling gemaakt zodat de doelen zo veel mogelijk bij elkaar staan van links naar rechts. Zo is goed af te lezen wat er zoal vooraf is gegaan maar ook zeker wat erop volgt. De doelen zijn gestapeld: wat leerlingen in groep 6 moeten kennen, kunnen en begrijpen horen ze ook in groep 7 te beheersen. Voor de leesbaarheid zijn alleen de nieuwe doelen, die voor een bepaalde groep erbij komen, beschreven. Die einddoelen voor groep 7 omvatten dus ook de doelen voor groep 2 t/m groep 6, maar dan ook met de grootte van de getallen en complexiteit van het niveau van groep 7. De tussendoelen beschrijven wat leerlingen aan het eind van elk leerjaar doorgaans zouden moeten kennen, kunnen en begrijpen om aan het eind van hun basis- of speciaal basisonderwijs het streefniveau 1S te halen.

Met dat niveau sluiten ze in principe voor rekenen-wiskunde goed aan bij het niveau dat in het vervolgonderwijs in vmbo-t, havo en vwo gevraagd wordt. Sommige havo-leerlingen en zeker ook vwo-leerlingen kunnen vaak nog meer aan.
Bij 1S ligt, ten opzichte van niveau 1F, meer nadruk op inzicht (weten waarom), op formeel rekenen en op het rekenen met moeilijkere getallen en (in) complexere contexten. In de tussendoelen voor de verschillende leerjaren zijn deze kenmerken duidelijk terug te vinden.

(bron: Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs van SLO)